Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [8 / 31] >

Aktualności

Zasady powoływania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

Komisja rozpatrująca wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie u przedsiębiorcy osób, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania przez nie stanowiska lub pełnienia funkcji publicznej, oraz wnioski o wydanie opinii, czy działalność gospodarcza małżonków osób pełniących funkcje publiczne może wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, będzie się obecnie składała z 9 członków (dotychczas liczyła 12 członków). Członkowie komisji będą powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez: Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego ds. administracji...