Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [4 / 32] >

Aktualności

Nowe zasady dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności

Minister Sprawiedliwości określił zasady ubiegania się przez pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności o ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób oraz udzielania tym pracodawcom pożyczek i dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Do uzyskania pożyczki lub dotacji został uprawniony również podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych oraz podmiot niebędący przywięziennym zakładem pracy, który tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki lub zwrotu dotacji wniesie dodatkowe zabezpieczenie realizacji zadania wynikającego z umowy w postaci poręczenia udzielonego przez bank lub gwarancji bankowej. Dysponent Funduszu Aktywizacji może uzależnić przyznanie pożyczki bądź dotacji od