Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2017 z 2017-04-20

dodaj do notatnika < [12 / 33] >

AKTUALNOŚCI

Warunki uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego

Minister Zdrowia określił warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o EOG kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych. W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy i dostosowujący do obecnie obowiązujących przepisów. Osobom ubiegającym się o uznanie w Polsce kwalifikacji do wykonywania...